Privacyverklaring Leyco nv

Leyco is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy bij gegevensverwerking.

Hierbij vindt u dan ook een woordje uitleg over welke gegevens wij van u verzamelen, waarom en de manier waarop wij ze verwerken en beveiligen.

Verantwoordelijke voor de verwerking :

Leyco NV
Lodderstraat 10
2880 Bornem
BE0451.756.516
Info@leyco.be

Leyco NV neemt uiteraard de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen o.m. onopzettelijk verlies of onrechtmatige verwerking. 

Welke gegevens worden verwerkt?

Het betreft voornamelijk identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoon-, gsm-, en faxnummer, e-mailadres, …

Voor leveranciers, klanten en bedrijven waarmee we commercieel samenwerken houden we ook bedrijfsgegevens bij zoals ondernemingsnummer, BTW-nummer, coördinaten van de contactpersonen, financiële gegevens, …

Wij houden alleszins geen gevoelige gegevens van u bij zoals bv. politieke opvatting, gezondheid, godsdienstige opvatting, of seksuele geaardheid.

Het spreekt voor zich dat indien u contractueel met ons wenst samen te werken, of indien u wenst dat wij u contacteren, het verwerken van uw gegevens noodzakelijk is.

Doeleinden van de verwerking:

Uw gegevens worden door ons verwerkt om onze samenwerking zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen. oa. om orders in te geven in ons systeem, het nodige transport te regelen, facturatie, u informatie te bezorgen over de producten, om snel in te grijpen o.w.v. dringende redenen, …om zo een optimale verstandhouding te creëren tussen u en Leyco nv.

Wij maken hierbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Verwerkingsgronden :

Daar waar een contractuele relatie dit vereist, zullen wij uiteraard genoodzaakt zijn uw gegevens om die redenen te verwerken.

Daarnaast kan het gebeuren dat wij bepaalde gegevens verwerken omdat wij menen dat wij over een gerechtvaardigd belang bezitten. Dit kan om u beter te informeren, of om onze samenwerking te optimaliseren.

Indien de wet ons oplegt bepaalde gegevens zullen wij dit uiteraard eveneens doen.

Ontvangers van gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze ons zelf geeft, wij ze verkrijgen via derden of deze publiek toegankelijk zijn.

Voor bepaalde verwerkingen van bepaalde gegevens doen wij beroep op derden die diensten verlenen aan Leyco. vb. sociaal administratiekantoor, boekhoudkantoor, commercieel vertegenwoordiger, dienst voor preventie en bescherming op het werk, IT-bureau, … Daar waar ons dit verplicht wordt, kunnen uw gegevens ook doorgegeven worden aan overheden of wettelijke instanties.

Alleszins zullen wij van deze derden eisen dat zij de gegevens enkel en alleen gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden en dat zij hiertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen.

Doorgifte van gegevens:

In principe worden gegevens niet doorgegeven buiten de EER. Mochten wij dit op zeker ogenblik toch van plan zijn, zullen wij u hierover informeren en bevragen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens zullen bewaard worden gedurende de contractuele tijd en zolang de wettelijke verjaringstermijnen lopen. Alleszins zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

Uw rechten:

Het staat u uiteraard steeds vrij uw rechten uit te oefenen, welke wij kort voor u oplijsten :
- Het recht op inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens;
- Het recht op beperking van de verwerking;
- Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- Het recht op het intrekken van gegeven toestemming

U heeft daarnaast eveneens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u een van voormelde rechten wenst uit te oefenen kan dit door een mail met dit verzoek te richten aan info@leyco.be

Ons Privacybeleid kan af en toe worden gewijzigd. De wijzigingen, met aanpassingsdatum, vindt u steeds terug op deze pagina.

Laatste aanpassing 21/05/2018

Contact


Leyco
Sinds 1994 gespecialiseerd in
het maken van kopvlees- en gelatineproducten.