Algemene Voorwaarden

1. Enkel de hierna volgende voorwaarden, bij uitsluiting van alle andere, zijn van toepassing,behoudens anders overeengekomen.

2. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, producten en diensten. Indien deze wijziging ondergaan, behoudt de NV Leyco zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.

3. Klachten betreffende de geleverde producten moeten ons toekomen per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel binnen de acht dagen na levering of de ter beschikkingstelling op de maatschappelijke zetel van NV Leyco en in elk geval voor het gebruik of de voortverkoop van de producten.

4. Protest tegen een factuur voor geleverde producten dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Bornem, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voormelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand op het volledige factuurbedrag.

7. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 60,00) als schadebeding. Bijkomende kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn hierbij  niet inbegrepen.

8. Bij annulatie van de bestelling door de koper is een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

9. De goederen worden verzonden op risico van de koper alsook voor zijn rekening, tenzij expliciet anders werd bepaald.

10. De leveringstermijnen zijn enkel informatief en binden de verkoper niet. Een redelijke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer een fundamentele overschrijding van de leveringstermijn wordt voorzien, kan de overeenkomst door de NV Leyco worden ontbonden zonder dat dit recht geeft op een schadevergoeding.

11. Bij niet-betaling behoudt NV Leyco zich het recht voor om verdere leveringen en / of prestaties stop te zetten. Tevens behoudt NV Leyco zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

12. De NV Leyco behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de andere partij.

13. Wanneer NV Leyco ten gevolge van overmacht, lock-out, staking e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

14. Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper.

15. Alle geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de handelsrechtbanken te Antwerpen, zijnde de Vrederechter van het 7de Kanton en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Contact


Leyco
Sinds 1994 gespecialiseerd in
het maken van kopvlees- en gelatineproducten.